1

جاذبه های طبیعی ایران را نام ببرید No Further a Mystery

News Discuss 
-چرای دام، قطع درختان، بوته کنی، تجاوز و تخریب محیطزیست و به طور کلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستنی ها و تغییر بومسازگان(اکوسیستم)شود، در پارک ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع است . معبد بیشاپور سمبل یک پرستشگاه آب است و می‌توان آن را جایگاه نوازش با http://cableclub.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=soxaydung.quangtri.gov.vn%2Findex.php%3Flanguage%3Dvi%26nv%3Dnews%26nvvithemever%3Dt%26nv_redirect%3DaHR0cHM6Ly93d3cuc2hhaGluc2hhaHJ5aGEuaXIvMjAyMi8xMC8lZDglYTclZGIlOGMlZDglYjElZDglYTclZDklODYtJWQ4JWFmJWQ4JWIxLSVkOSU4NSVkOCViMyVkOCVhNyVkOCVhOCVkOSU4MiVkOCVhNyVkOCVhYS0lZDglYWYlZDklODgtJWQ5JTg4LSVkOSU4NSVkYiU4YyVkOCVhZiVkOCVhNyVkOSU4NiVkYiU4Yy0lZDklODIlZDklODclZDglYjElZDklODUlZDglYTclZDklODYlZGIlOGMtJWQ4JWIyJWRiJThjLw

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story