1

تاریخ ادیان Secrets

News Discuss 
سیر شبهه شناسی این سه دین،باور به نهادهای دینی و شریعت را گرامی می‌دارند.اما در همهء آنها نظام شرعی،توسط یک عرفان عـمیق و ناب که در آن بالاترین هدف اتحاد روح با خداوند سرمدی اس،تعادی یافته یا‌ مـغلوب گـردیده اسـت.تاریخچهء دینداری شخصی‌ در این ادیان،عمدتا تاریخ یک عرفان نظری-الاهیاتی است http://en-sfl.tnu.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&nvvithemever=d&nv_redirect=aHR0cHM6Ly9Xd3cucmFoZW1pbi5pci8/cD0x

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story