1

نرم افزار حسابداری تجهیزات آزمایشگاهی

News Discuss 
نرم افزار حسابداری تجهیزات آزمایشگاهی هوشمندنوین، متناسب با تما‌می‌نیازهای مشاغل پیرامون لوازم پزشکی از قبیل محاسبه بهای تمام شده، محاسبه سود و زیان ، انبارداری ، حسابداری ، خزانه داری و … بهره مند ‌است. https://news.akhbarrasmi.com/news/139909034765415061/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%93%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/?_ga=2.201134190.1370080936.1607168131-1452498745.1586671203

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story