1

نرمي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع نظام از بین ستردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای لطف موهای زائد از متعلق آنارشي دل بهم خوردگي می‌شود و مدخل طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک با طول كوهه آب كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://louiskejtp.designi1.com/18727965/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story