1

بررسی پايداري کششی میلگرد از وب سایت آهن خلق ها

News Discuss 
از آنجایی که بتن بوسيله تنهایی نمیتواند نيرو کششی مناسبی داشته باشد براي همین دلیل دلمشغولي باید از مقاطع دیگری برای نيرو کششی بتن و افزودن براي قدرت وضع بهره گيري شود. یکی از این مقاطع میلگرد یا آماتور است که مرواريد درآمد پروژه های عمرانی و ساختمان سازی شكل http://simondu1ew.look4blog.com/21207576/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story