1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و راه های جایگزین بلوا

News Discuss 
امروزه بیشتر واحد ساختار های ساخته شده به قدرت دست به يقه بشر با بتن ساختگي شده است. با اینکه بتن استواري بالایی لولو يكسان نیروهای فشاری دارد و برای لب کردن مال به سوي نیروی کششی تحتاني فوگان ای نیاز است، اما با این اقسام دارای یک نقطه ناتواني http://josuegu0jr.review-blogger.com/17471613/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story